English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 
BÀI VIẾT  
Giới thiệu các thay đổi của ISO 9001:2008
 
Những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 so với ISO 9001:2000
 
Điều khoản ISO 9001:2000
Đoạn/điểm/bảng/ chú thích
Bổ sung (B) hoặc Xóa (X)
Nội dung thay đổi
0.1
Đoạn 1, câu 2
X
Việc thiết kế và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức phụ thuộc vào các nhu cầu khác nhau, các mục tiêu riêng biệt, các sản phẩm cung cấp, các quá trình được sử dụng, quy mô và cấu trúc của tổ chức.
B
Việc thiết kế và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức phụ thuộc vào môi trường hoạt động, các thay đổi của môi trường đó và các rủi ro song hành với môi trường đó; vào các nhu cầu khác nhau; các mục tiêu riêng biệt của mỗi tổ chức; các sản phẩm do tổ chức đó cung cấp; các quá trình mà tổ chức đó sử dụng; quy mô và cơ cấu của tổ chức đó.
0.1
Đoạn 4
B
Tiêu chuẩn quốc tế này có thể được sử dụng cho nội bộ và bên ngoài tổ chức, kể cả các tổ chức chứng nhận, để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định và luật định áp dụng cho sản phẩm , và yêu cầu riêng của tổ chức.
0.2
Đoạn 2
X + B
Để vận hành một cách có hiệu lực, tổ chức phải định ra và quản lý nhiều hoạt động có liên hệ mật thiết với nhau. Bất cứ hoạt động hoặc một tổ hợp các hoạt động nào tiếp nhận các đầu vào và chuyển thành các đầu ra có thể được coi như một quá trình.
0.2
Đoạn 3
B
Việc áp dụng một hệ thống các quá trình trong tổ chức, cùng với sự nhận biết và các tương tác giữa các quá trình như vậy, và sự quản lý chúng để tạo thành đầu ra mong muốn, có thể được coi như "cách tiếp cận theo quá trình".
0.3
Đoạn 1
X + B
Ấn bản này của TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 9004 được xây dựng như là một cặp thống nhất  các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. Hai tiêu chuẩn này được thiết kế để bổ sung cho nhau, nhưng cũng có thể được sử dụng một cách độc lập. Mặc dù hai tiêu chuẩn này có phạm vi khác nhau, nhưng chúng có cấu trúc tương tự để thuận tiện cho việc sử dụng như một cặp thống nhất.
0.3
Chú thích
B
Chú thích - Tại thời điêm ban hành tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn ISO 9004 đang được sửa đổi.
0.4
Đoạn 1
X + B
Tiêu chuẩn này được liên kết với TCVN ISO 14001: 1996 nhằm tăng độ tương thích của hai tiêu chuẩn đối với lợi ích của cộng đồng người sử dụng.
Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn này, các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đã được nghiên cứu kỹ nhằm tăng cường khả năng tương thích của hai tiêu chuẩn đối với lợi ích của cộng đồng người sử dụng. Phục lục A trình bày các đối chiếu giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004
1.1
Điểm a)
B
a) cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định và pháp định thích hợp, và
Điểm b)
 
B
 
b) nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống này, bao gồm cả các quá trình để cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu chế định và pháp định được áp dụng
Chú thích
X
Chú thích - Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ "sản phẩm" chỉ áp dụng cho sản phẩm nhằm cho khách hàng hoặc khách hàng yêu cầu.
 
B
Chú thích 1 Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ "sản phẩm" chỉ áp dụng cho:
-sản phẩm nhằm cho khách hàng hoặc do khách hàng yêu cầu,
- bất kỳ đầu ra dự kiến nào từ các quá trình tạo sản phẩm
Chú thích mới 2
B
Chú thích 2 Yêu cầu chế định hoặc có thể diễn giải như là yêu cầu pháp quy
1.2
Đoạn 3
B
Khi có ngoại lệ, việc được công bố phù hợp với tiêu chuẩn này không được chấp nhận trừ phi các ngoại lệ này được giới hạn trong phạm vi điều 7, và các ngoại lệ này không ảnh hưởng đến khả năng hay trách nhiệm của tổ chức trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định và pháp định thích hợp.
2
Đoạn 1
X + B
 
3
Đoạn 2, 3
X
Các thuật ngữ sau, được sử dụng trong ấn bản này của TCVN ISO 9001 để mô tả chuỗi cung cấp, đã được thay đổi để phản ánh từ vựng được sử dụng hiện hành:
người cung ứng à tổ chức à khách hàng
Thuật ngữ "tổ chức" thay thế cho thuật ngữ "người cung ứng" được sử dụng trước đây trong TCVN ISO 9001: 1996 (ISO 9001: 1994) để chỉ đơn vị áp dụng tiêu chuẩn này. Thuật ngữ "người cung ứng" lúc này được sử dụng thay cho thuật ngữ "người thầu phụ".
4.1
Điểm a)
X + B
a) nhận biết xác định các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng chúng trong toàn bộ tổ chức (xem 1.2),
4.1
Điểm e)
B
e) theo dõi, đo lường (khi thích hợp) và phân tích các quá trình này, và
4.1
Đoạn 4
X + B
Khi tổ chức chọn nguồn bên ngoài cho bất kỳ quá trình nào ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm so với các yêu cầu, tổ chức phải đảm bảo kiểm soát được những quá trình đó. Việc kiểm soát Cách thức và mức độ kiểm soát áp dụng đối với những quá trình do nguồn bên ngoài đó phải được nhận biết xác định trong hệ thống quản lý chất lượng.
4.1
Chú thích 1
X + B
Chú thích 1 - Các quá trình cần thiết đối với hệ thống quản lý chất lượng nêu ở trên cần bao gồm cả các quá trình về các hoạt động quản lý, cung cấp nguồn lực, tạo sản phẩm và đo lường.
4.1
Chú thích mới 2 & 3
B
Chú thích 2 Một quá trình sử dụng nguồn ngoài là quá trình được xác định là cần thiết đối với hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức nhưng được lựa chọn là để cho bên ngoài thực hiện
Chú thích 3 Việc đảm bảo kiểm soát các quá trình sử dụng nguồn ngoài không loại trừ trách nhiệm của tổ chức đối về sự phù hợp đối với các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu chế định và pháp định. Cách thức và mức độ kiểm soát đối với quá trình sử dụng nguồn ngoài có thể phụ thuộc vào các yếu tố như
a) ảnh hưởng tiềm tàng của quá trình đó đến khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của tổ chức,
b) mức độ chia sẻ việc kiểm soát quá trình đó,
c) năng lực đạt được sự kiểm soát thiết yếu thông qua việc áp dụng điều 7.4.
4.2.1
điểm c)
B
c) các thủ tục dạng văn bản và hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, và
4.2.1
điểm d)
X + B
d) các tài liệu, bao gồm cả hồ sơ cần được tổ chức xác định là thiết yếu để đảm bảo việc hoạch định, tác nghiệp và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của tổ chức đó,
4.2.1
điểm e)
X
e) các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn này (xem 4.2.4).
4.2.1
Chú thích 1
B
Chú thích 1 Khi thuật ngữ "thủ tục dạng văn bản" xuất hiện trong tiêu chuẩn này, thì thủ tục đó phải được xây dựng, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì. Một văn bản riêng rẽ có thể đề cập tới yêu cầu đối với một hoặc nhiều thủ tục. Một yêu cầu đối với một thủ tục dạng văn bản có thể được đề cập trong một hoặc nhiều tài liệu.
4.2.3
điểm f)
B
f) đảm bảo các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài được tổ chức xác định là thiết yếu cho việc hoạch định và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng được nhận biết và việc phân phối chúng được kiểm soát, và
4.2.4
Đoạn 1
X + B
Phải lập và duy trì Các hồ sơ được thiết lập để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và hoạt động tác nghiệp có hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng phải được kiểm soát. Các hồ sơ chất lượng phải rõ ràng, dễ nhận biết và dễ sử dụng.
Tổ chức phải lập một thủ tục bằng văn bản để xác định việc kiểm soát cần thiết đối với việc nhận biết, bảo quản, bảo vệ, sử dụng, xác định thời gian lưu giữ và huỷ bỏ các hồ sơ.
Hồ sơ phải luôn luôn rõ ràng, sẵn sàng nhận biết và truy cập được.
5.5.2
Đoạn 1
B
Lãnh đạo cao nhất phải chỉ định một thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức, ngoài các trách nhiệm khác, có trách nhiệm và quyền hạn bao gồm
6.2.1
Đoạn 1
 
 
Chú thích mới
B+X
 
 
B
Những người thực hiện các công việc ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu của chất lượng sản phẩm phải có năng lực trên cơ sở được giáo dục, đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp
Chú thích Sự phù hợp đối với các yêu cầu của sản phẩm có thể bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi những cá nhân thực hiện bất kỳ công việc nào trong hệ thống quản lý chất lượng.
6.2.2
Tiêu đề
B+X
Năng lực, đào tạo và nhận thức và đào tạo
6.2.2
điểm a) và b)
B + X
a) xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện các công việc ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu chất lượng sản phẩm,
b) khi thích hợp, tiến hành đào tạo hay những hành động khác để đáp ứng các nhu cầu này, đạt được năng lực cần thiết.
6.3
điểm c)
B
c) dịch vụ hỗ trợ (như vận chuyển, thông tin hoặc hệ thống thông tin).
6.4
Chú thích mới
B
Chú thích Thuật ngữ "môi trường làm việc" liên quan tới các điều kiện tiến hành công việc bao gồm các yếu tố vật lý, môi trường và các yếu tố khác (như tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng hoặc bất cứ yếu tố nào khác).
7.1
điểm b)
B + X
b) nhu cầu thiết lập các quá trình tài liệu, và cung cấp các nguồn lực cụ thể đối với sản phẩm;
7.1
điểm c)
B
c) các hoạt động kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng, các hoạt động theo dõi, đo lường, kiểm tra và thử nghiệm cụ thể cần thiết đối với sản phẩm và các chuẩn mực chấp nhận sản phẩm;
7.2.1
điểm c)
X+B
c) yêu cầu chế định và luật định liên quan áp dụng cho sản phẩm, và
điểm d)
X+B
d) mọi yêu cầu bổ sung do tổ chức xác định. xét thấy là cần thiết
Chú thích mới
B
Chú thích Các hoạt động sau giao nhận bao gồm, ví dụ như, các hoạt động thuộc điều khoản bảo hành, các trách nhiệm liên quan tới hợp đồng như dịch vụ bảo trì, và các hoạt động bổ sung khác như tái chế hoặc xử lý sản phẩm thải ra.
7.3.1
Chú thích mới
B
Chú thích Xem xét, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng thiết kế và phát triển có các mục đích khác biệt. Các hoạt động này có thể được thực hiện và ghi nhận lại một cách riêng rẽ hoặc cùng với nhau theo các thích hợp đối với sản phẩm và tổ chức.
7.3.2
Đoạn 2
X+B
Những đầu vào phải được xem xét về sự thích đáng. Những yêu cầu này phải đầy đủ, không mơ hồ và không mâu thuẫn với nhau
7.3.3
Đoạn 1
X+B
Đầu ra của thiết kế và phát triển phải ở dạng sao cho có thể kiểm tra xác nhận ở dạng phù hợp cho việc đối chiếu với đầu vào của thiết kế và phát triển và phải được phê duyệt trước khi ban hành.
7.3.3
Chú thích mới
B
Chú thích Thông tin cho quá trình tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ có thể bao gồm các chi tiết về việc bảo quản sản phẩm.
7.5.1
Điểm d)
X + B
d) sự sẵn có và việc sử dụng các phương tiện thiết bị theo dõi và đo lường,
7.5.1
Điểm f)
B
f) thực hiện các hoạt động thông qua sản phẩm, giao hàng và các hoạt động sau giao hàng.
7.5.2
Đoạn 1
X + B
Tổ chức phải xác nhận giá trị sử dụng đối với của mọi quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ có kết quả đầu ra không thể kiểm tra xác nhận bằng cách theo dõi hoặc đo lường sau đó. Điều này bao gồm mọi quá trình mà và, do đó, sự sai sót chỉ có thể trở nên rõ ràng sau khi sản phẩm được sử dụng hoặc dịch vụ được chuyển giao.
7.5.3
Đoạn 2
B
Tổ chức phải nhận biết được trạng thái của sản phẩm tương ứng với các yêu cầu theo dõi và đo lường trong toàn bộ quá trình tạo sản phẩm.
7.5.3
Đoạn 3
X + B
Tổ chức phải kiểm soát và lưu hồ sơ việc nhận biết duy nhất sản phẩm khi việc xác định nguồn gốc là một yêu cầu và duy trì hồ sơ (xem 4.2.4).
7.5.4
Đoạn 1, Câu 3
X + B
Nếu bất kỳ tài sản nào của khách hàng bị mất mát, hư hỏng hoặc được phát hiện không phù hợp cho việc sử dụng, đều phải được thông báo cho khách hàng và các hồ sơ phải được duy trì tổ chức phải thông báo cho khách hàng và duy trì hồ sơ (xem 4.2.4).
Chú thích
B
Chú thích - Tài sản của khách hàng có thể bao gồm cả sở hữu trí tuệ và dữ liệu cá nhân.
7.5.5
Đoạn 1
X + B
Tổ chức phải bảo toàn sự phù hợp của sản phẩm trong suốt các quá trình nội bộ và giao hàng đến vị trí đã định nhằm duy trì sự phù hợp với các yêu cầu. Khi có thể áp dụng được, việc bảo toàn này phải bao gồm nhận biết, xếp dỡ (di chuyển), bao gói, lưu giữ, bảo quản. Việc bảo toàn cũng phải áp dụng với các bộ phận cấu thành của sản phẩm.
7.6
Tiêu đề
X + B
Kiểm soát phương tiện thiết bị theo dõi và đo lường
7.6
Đoạn 1
X + B
Tổ chức phải xác định việc theo dõi và đo lường cần thực hiện và các phương tiện thiết bị theo dõi và đo lường cần thiết để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu đã xác định (xem 7.2.1).
7.6
Điểm a)
B
a) được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xác nhận, hoặc cả hai, định kỳ, hoặc trước khi sử dụng, dựa trên các chuẩn đo lường có liên kết được với chuẩn đo lường quốc gia hay quốc tế; khi không có các chuẩn này thì căn cứ được sử dụng để hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xác nhận phải được lưu hồ sơ (xem 4.2.4);
7.6
Điểm c)
X + B
c) được nhận biết để giúp xác định trạng thái hiệu chuẩn;
c) có dấu hiệu nhận biết để xác định trạng thái hiệu chuẩn;
7.6
Đoạn 4, Câu 3
Đoạn 5 mới, không có thBy đổi
Hồ sơ về kết quả của hoạt động hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xác nhận phải được duy trì (xem 4.2.4).
7.6
Chú thích
X + B
Chú thích - Xem hướng dẫn trong ISO 10012-1 và ISO 10012-2.
Chú thích Việc khẳng định khả năng phần mềm máy tính đáp ứng ứng dụng dự kiến thông thường có thể bao gồm việc kiểm tra xác nhận và quản lý cấu hình phần mềm đó nhằm duy trì tính phù hợp trong quá trình sử dụng.
8.1
Điểm a)
X + B
a) chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm,
8.2.1
Chú thích
B
Chú thích - Việc theo dõi thông tin về sự chấp nhận của khách hàng có thể bao gồm việc thu thập đầu vào từ các nguồn như khảo sát sự hài lòng của khách hàng, dữ liệu của khách hàng về chất lượng sản phẩm khi giao nhận, khảo sát ý kiến người sử dụng, phân tích nguyên nhân thu hẹp thị trường, các lời khen, các yêu cầu bảo hành, báo cáo của đại lý.
8.2.2
Đoạn 2 mới
B
Phải thiết lập một thủ tục dạng văn bản để xác định các trách nhiệm và các yêu cầu đối với hoạt động hoạch định và tiến hành các cuộc đánh giá, thiết lập hồ sơ và báo cáo các kết quả.
8.2.2
Đoạn 3
X + B
Trách nhiệm và các yêu cầu về việc hoạch định và tiến hành các đánh giá, về việc báo cáo kết quả và duy trì hồ sơ (xem 4.2.4) phải được xác định trong một thủ tục dạng văn bản.
Phải duy trì hồ sơ về các cuộc đánh giá và các kết quả của chúng (xem 4.2.4).
8.2.2
Đoạn 4
B
Lãnh đạo chịu trách nhiệm về khu vực được đánh giá phải đảm bảo tiến hành không chậm trễ việc khắc phục và các hành động khắc phục để loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện trong khi đánh giá và nguyên nhân của chúng.
8.2.2
Chú thích
X + B
Chú thích - Xem hướng dẫn trong ISO 10011-1, ISO 10011-2 và 10011-3. ISO 19011.
8.2.3
Đoạn 1, Câu 3
X
Khi không đạt được các kết quả theo hoạch định, phải tiến hành việc khắc phục và hành động khắc phục một cách thích hợp để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm.
8.2.3
Chú thích
B
Chú thích Khi xác định các phương pháp phù hợp, tổ chức nên tính đến ảnh hưởng của mỗi quá trình tới sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm và tới hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng để quyết định hình thức và phạm vi thích hợp của hoạt động theo dõi hoặc đo lường.
8.2.4
Đoạn 1
B
Tổ chức phải theo dõi và đo lường các đặc tính của sản phẩm để kiểm tra xác nhận rằng các yêu cầu về sản phẩm được đáp ứng. Việc này phải được tiến hành tại những giai đoạn thích hợp của quá trình tạo sản phẩm theo các xắp xếp hoạch định (xem 7.1). Phải duy trì bằng chứng của sự phù hợp các chuẩn mực chấp nhận.
8.2.4
Đoạn 2
X + B
Bằng chứng của sự phù hợp với các chuẩn mực chấp nhận phải được duy trì. Hồ sơ phải chỉ ra người (những người) quyết định thông qua sản phẩm giao cho khách hàng (xem 4.2.4).
8.2.4
Đoạn 3
X + B
Chỉ được thông qua sản phẩm và chuyển giao dịch vụ Hoạt động thông qua sản phẩm và chuyển giao dịch vụ cho khách hàng chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành thoả đáng các hoạt động theo hoạch định (xem 7.1), nếu không phải được sự phê duyệt của người có thẩm quyền và, khi được áp dụng, của khách hàng.
8.3
Đoạn 1, Câu 2
X + B
Phải xác định trong một thủ tục dạng văn bản việc kiểm soát, các trách nhiệm và quyền hạn có liên quan đối với sản phẩm không phù hợp.
Một thủ tục dạng văn bản phải được thiết lập để xác định việc kiểm soát, các trách nhiệm và quyền hạn có liên quan đến việc xử lý sản phẩm không phù hợp.
8.3
Đoạn 2
B
Khi được áp dụng, tổ chức phải xử lý sản phẩm không phù hợp bằng một hoặc một số cách sau:
8.3
Điểm d) mới
B
d) tiến hành hành động thích hợp với hậu quả, hoặc hậu quả tiềm ẩn, của sự không phù hợp khi sản phẩm không phù hợp được phát hiện sau khi chuyển giao hoặc đã được bắt đầu sử dụng
8.3
Đoạn 3
Chuyển thành Đoạn 4
Hồ sơ về bản chất các sự không phù hợp và bất kỳ hành động tiếp theo nào được tiến hành, kể cả các nhân nhượng có được phải được duy trì (xem 4.2.4).
8.3
Đoạn 4
Chuyển thành đoạn 3
Khi sản phẩm không phù hợp được khắc phục, chúng phải được kiểm tra xác nhận lại để chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu. Hồ sơ về bản chất các sự không phù hợp và bất kỳ hành động tiếp theo nào được tiến hành, kể cả các nhân nhượng có được phải được duy trì (xem 4.2.4).
8.3
Đoạn 5
Chuyển thành điểm X) mới
Khi sản phẩm không phù hợp được phát hiện sau khi chuyển giao hoặc đã bắt đầu sử dụng, tổ chức phải có các hành động thích hợp đối với các tác động hoặc hậu quả tiềm ẩn của sự không phù hợp.
8.4
Điểm b)
X + B
b)   sự phù hợp với các yêu cầu về sản phẩm (xem 7.2.1) (xem 8.2.4);
8.4
Điểm c)
B
c)   đặc tính và xu hướng của các quá trình và sản phẩm, kể cả các cơ hội cho hành động phòng ngừa (xem 8.2.3 và 8.2.4), và
8.4
Điểm d)
B
d)   người cung ứng (xem 7.4).
8.5.2
Đoạn 1
B
Tổ chức phải thực hiện hành động nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa sự tái diễn.
8.5.2
Điểm f)
B
f) việc xem xét hiệu lực của các hành động khắc phục đã thực hiện.
8.5.3
Điểm e)
B
e) việc xem xét hiệu lực của các hành động phòng ngừa được thực hiện.
Phụ lục A
Toàn bộ
X + B
Cập nhật để phản ảnh so sánh giữa ISO 9001:2008 với ISO 14001:2004
Phụ lục B
Toàn bộ
X + B
Cập nhật để phản ảnh so sánh giữa ISO 9001:2008 với ISO 9001:2000
Tài liệu tham khảo
Các tài liệu tham khảo mới và sửa đổi
X + B
Cập nhật đẻ phản ảnh các tiêu chuẩn mới (bao gồm ISO 9004, hiện đang được sửa đổi), bản sửa đổi của các tiêu chuẩn hoặc các tiêu chuẩn đã được hủy bỏ.
 
Theo Quacert
 

Các chủ đề khác
» Dự thảo ISO 9001: 2015
» Thế nào là tư vấn, đào tạo và đánh giá iso?
» HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI ISO 9001: 2000 SANG ISO 9001: 2008
» 9 mẹo tiết kiệm thời gian
» Diễn thuyết trước đám đông
» Nghề khai thác... người
» Tạo ấn tượng ngay từ những ngày làm việc đầu tiên
» Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 cho dịch vụ hành chính công
» 8 nguyên tắc quản lý chất lượng
» ỨNG DỤNG KAIZEN
 
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng