English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Sơ lược thay đổi của IATF

TÓM TẮT CÁC THAY ĐỔI CHÍNH CỦA IATF 16949: 2016
  • Các yêu cầu sẵn có của ISO/ TS 16949 không được rút bỏ nhưng được chỉnh sửa cho phù hợp
  • Các yêu cầu được chỉ định cụ thể hơn
  • 80% các yêu cầu được bổ sung/ điều chỉnh để tăng cường việc kiểm soát
  • Nhiều phụ lục (Annex) được bổ sung để tham chiếu
  • Các yêu cầu mở rộng và đề cập nhiều đến việc đáp ứng các yêu cầu khách hàng, yêu cầu luật pháp, các tiêu chuẩn ngành nghề và việc kiểm soát các phần mềm nhúng (embedded software)
  • Giảm bớt sự phụ thuộc các yêu cầu riêng của khách hàng
  • Việc đánh giá và quản lý rủi ro được lồng ghép trong nhiều yêu cầu.
 
So sánh các điều khoản của IATF 16949 so với ISO/ TS 16949
 
4.3.1         Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng (bổ sung mục 1)
4.3.2         Các yêu cầu riêng của khách hàng (điểm mới)
4.4.1.1      Sự phù hợp của sản phẩm và các quá trình (điểm mới)
4.4.1.2      An toàn sản phẩm (điểm mới)
 
5.1.1.1      Trách nhiệm hợp tác (điểm mới)
5.1.1.2      Hiệu lực và hiệu quả của quá trình (bổ sung 5.1.1)
5.1.1.3      Chủ sở hữu các quá trình (điểm mới)
5.3.1         Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức (bổ sung 5.5.1)
5.3.2         Trách nhiệm và quyền hạn đối với yêu cầu sản phẩm và hành động khắc phục (bổ sung 5.5.1)
 
6.1.2.1      Phân tích rủi ro (bổ sung 7.1)
6.1.2.2      Hành động phòng ngừa (bổ sung 8.5.3)
6.1.2.3     Kế hoạch ứng phó đột xuất (bổ sung 6.3.2)
6.2.2.1      Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt mục tiêu (bổ sung 5.4.1)
 
7.1.3.1      Hoạch định nhà xưởng, phương tiện và thiết bị (bổ sung 6.3.1)
7.1.4.1      Môi trường cho việc vận hành các quá trình (duy trì 6.4)
7.1.5.1.1  Phân tích hệ thống đo lường (bổ sung 7.6.1)
7.1.5.2.1 Hồ sơ hiệu chuẩn và kiểm tra xác nhận (bổ sung 7.6.2)
7.1.5.3.2  Phòng thí nghiệm bên ngoài (bổ sung 7.6.3.2)
7.2.1         Năng lực (bổ sung 6.2.2)
7.2.2         Năng lực - đào tạo tại chỗ (bổ sung 6.2.3)
7.2.3         Năng lực đánh giá viên nội bộ (bổ sung 8.2.2.5)
7.2.4         Năng lực đánh giá viên bên thứ 2 (điểm mới)
7.3.1         Nhận thức (bổ sung 6.2.2)
7.3.2         Tạo động lực và trao quyền cho người lao động (duy trì mục 6.2.2.4)
7.5.1.1      Thông tin dạng văn bản (bổ sung 4.2.3)
7.5.3.2.1 Lưu giữ hồ sơ (bổ sung 4.2.4)
7.5.3.2.2 Quy định kỹ thuật (bổ sung 4.2.3.1)
 
8.1.1         Hoạch định và kiểm soát điều hành (bổ sung 7.1)
8.1.2         Bảo mật (duy trì 7.1.3)
8.2.1.1      Trao đổi thông tin với khách hàng (bổ sung 7.2.3)
8.2.2.1      Xác định các yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ (bổ sung 7.2.1)
8.2.3.1.1  Xem xét các yêu cầu cho sản phẩm và dịch vụ (bổ sung 7.2.2)
8.2.3.1.2  Đặc trưng đặc biệt do khách hàng quy định (duy trì như 7.2.1.1)
8.2.3.1.3  Tính khả thi trong hoạt động chế tạo của tổ chức (bổ sung 7.2.2.2)
8.3.1.1      Thiết kế phát triển sản phẩm và dịch vụ (bổ sung 7.3)
8.3.2.1     Hoạt định thiết kế và phát triển (bổ sung 7.3.1)
8.3.2.2      Kỹ năng thiết kế sản phẩm (duy trì)
8.3.2.3     Phát triển sản phẩm với phần mềm nhúng (điểm mới)
8.3.3.1      Đầu vào thiết kế sản phẩm (bổ sung 7.3.2.1)
8.3.3.2     Đầu vào của thiết kế quá trình chế tạo (bổ sung 7.3.2.2)
8.3.3.3      Đặc tính đặc biệt (bổ sung 7.3.2.3)
8.3.4.1     Theo dõi (bổ sung 7.3.4.1)
8.3.4.2      Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển (bổ sung 7.3.6)
8.3.4.3     Chương trình sản xuất thử (bổ sung 7.3.6.2)
8.3.4.4      Quá trình phê duyệt sản phẩm (bổ sung 7.3.6.3)
8.3.5.1      Đầu ra của thiết kế và phát triển (bổ sung 7.3.3.1)
8.3.5.2      Đầu ra của thiết kế quá trình chế tạo (bổ sung 7.3.3.2)
8.3.6.1     Thay đổi thiết kế và phát triển (bổ sung 7.3.7)
 
8.4.1.1     Kiểm soát quá trình cung cấp bên ngoài  (bổ sung 7.4)
8.4.1.2      Quá trình chọn lựa nhà cung cấp (bổ sung  7.4)
8.4.1.3     Nguồn khách hàng chỉ định (bổ sung 7.4.1.3)
8.4.2.1     Lọai hình và phạm vi kiểm soát (bổ sung 7.4)
8.4.2.2     Các yêu cầu luật và chế định (bổ sung 7.4.1.1)
8.4.2.3     Sự phát triển hệ thống quản lý lượng cho nhà cung cấp (bổ sung 7.4.1.2)
8.4.2.3.1  Sản phẩm có liên quan phần mềm hoặc sản phẩm có liên quan phần mềm nhúng (embedded software) (điểm mới)
8.4.2.4     Theo dõi nhà cung cấp (bổ sung 7.4.3.2)
8.4.2.4.1  Đánh giá bên thứ 2 (điểm mới)
8.4.2.5     Phát triển nhà cung cấp (bổ sung 7.4)
8.4.3.1      Thông tin cho nhà cung cấp bên ngoài (bổ sung 7.4.2)
8.5.1.1     Kế hoạch kiểm soát (bổ sung 7.5.1.1)
8.5.1.2     Tiêu chuẩn hóa công việc - Các hướng dẫn vận hành và tiêu chuẩn hóa bằng hình ảnh (bổ sung 7.5.1.2)
8.5.1.3     Kiểm tra xác nhận việc tổ chức và bố trí (bổ sung 7.5.1.3)
8.5.1.4      Kiểm tra xác nhận sau khi ngừng sản xuất (điểm mới)
8.5.1.5      Bảo trì phòng ngừa và dự phòng (bổ sung 7.5.1.4)
 8.5.1.6    Quản lý việc trang bị sản xuất (bổ sung 7.5.1.5)
8.5.1.7     Lập lịch trình sản xuất (bổ sung 7.5.1.6)
8.5.2.1     Nhận biết và xác định nguồn gốc (bổ sung 7.5.3)
8.5.4.1     Bảo toàn sản phẩm (bổ sung 7.5.5)
8.5.5.1     Phản hồi thông tin từ bộ phận dịch vụ (bổ sung 7.5.1.7)
8.5.5.2     Thỏa thuận về dịch vụ với khách hàng (bổ sung 7.5.1.8)
8.5.6.1     Kiểm soát sự thay đổi (bổ sung 7.1.4)
8.5.6.1.1  Kiểm soát các quá trình thay đổi tạm thời (điểm mới)
8.6.1         Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ (bổ sung 8.2.4)
8.6.2         Kiểm tra việc bố trí và thử nghiệm chức năng (bổ sung 8.2.4.1)
8.6.3         Chi tiết bên ngoài (bổ sung 8.2.4.2)
8.6.4         Thẩm tra và chấp nhận sự phù hợp của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài (bổ sung mục 7.4.3)
8.6.5         Sự phù hợp với luật định và chế định (bổ sung 8.2.4)
8.6.6         Tiêu chuẩn chấp nhận (duy trì 7.1.2)
8.7.1.1     Quyền thông qua của khách hàng (bổ sung 8.3.4)
8.7.1.2      Kiểm soát sản phẩm không phù hợp – quá trình do khách hàng chỉ định (yêu cầu bổ sung 8.3)
8.7.1.3     Kiểm soát sản phẩm nghi ngờ (bổ sung 8.3)
8.7.1.4     Kiểm soát sản phẩm làm lại (bổ sung mục 8.3.2)
8.7.1.5     Kiểm soát sản phẩm được sửa chữa (bổ sung mục  8.3)
8.7.1.6     Thông báo khách hàng (bổ sung 8.3.3)
8.7.1.7      Sắp xếp sản phẩm không phù hợp (bổ sung 8.3)
 
9.1.1.1      Theo dõi và đo lường quá trình sản xuất (bổ sung 8.2.3.1)
9.1.1.2      Xác định công cụ thống kê (bổ sung 8.1.1)
9.1.1.3      Kiến thức về các khái niệm thống kê cơ bản (bổ sung mục 8.1.2)
9.1.2.1      Hài lòng khách hàng (bổ sung 8.2.1)
9.1.3.1      Mức ưu tiên (bổ sung 8.4.1)
9.2.2.1      Chương trình đánh giá nội bộ (bổ sung 8.2.2)
9.2.2.2      Đánh giá hệ thống (bổ sung 8.2.2.1)
9.2.2.3      Đánh giá quá trình sản xuất (bổ sung 8.2.2.2)
9.2.2.4      Đánh giá sản phẩm (bổ sung mục 8.2.2.3)
9.3.1.1     Xem xét của lãnh đạo (bổ sung mục 5.6)
9.3.2.1      Đầu vào của xem xét lãnh đạo (bổ sung mục 5.6.2)
9.3.3.1     Đầu ra xem xét của lãnh đạo (bổ sung 5.6.3)
 
10.2.3       Giải quyết vấn đề (bổ sung 8.5.2.1)
10.2.4       Chống sai lỗi (bổ sung 8.5.2.2)
10.2.5       Hệ thống quản lý bảo hành (điểm mới)
10.2.6       Thử nghiệm phân tích sản phẩm bị loại và phàn nàn của khách hàng (bổ sung 8.5.2.4)
10.3.1       Cải tiến liên tục (bổ sung 8.5.1.1)
 
Trên đây chỉ là một số thay đổi để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ
Xin cảm ơn
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO INNOVATION
385 Xô Viết Nghễ Tĩnh, P. 24, Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel: 08 35119066; Fax: 08 35119068;
Email: info@iso.com.vn
www.iso.com.vn
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng