English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Các điểm mới ISO 14001: 2015

BẢNG SO SÁNH CÁC HẠNG MỤC CỦA ISO 14001: 2015 và ISO 14001: 2004

ISO 14001: 2015
ISO 14001: 2004
Hạng mục
Số điều khoản
Số điều khoản
Hạng mục
Giới thiệu
0
0
Giới thiệu
Phạm vi
1
1
Phạm vi
Tài liệu viện dẫn
2
2
Tài liệu viện dẫn
Thuật ngữ và định nghĩa
3
3
Thuật ngữ và định nghĩa
Bối cảnh của tổ chức
4
--
--
Hiểu rõ về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
4.1
--
--
Hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
4.2
--
--
Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
4.3
4
Yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường
4.1
Yêu cầu chung
Hệ thống quản lý môi trường
4.4
4
Yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường
4.1
Yêu cầu chung
Lãnh đạo
5
--
--
Lãnh đạo và cam kết
5.1
--
--
Chính sách môi trường
5.2
4.2
Chính sách môi trường
Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức
5.3
4.4.1
Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
Lập kế hoạch
6
4.3
Lập kế hoạch
Hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội
6.1
--
--
Khái quát
6.1.1
--
--
Khía cạnh môi trường
6.1.2
4.3.1
Khía cạnh môi trường
Yêu cầu pháp luật
6.1.3
4.3.2
Yêu cầu về pháp luật và yêu cầu khác
Kế hoạch thực hiện
6.1.4
--
--
Các mục tiêu môi trường và việc hoạch định để đạt được các mục tiêu
6.2
4.3.3
Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình
Mục tiêu môi trường
6.2.1
Hoạch định để đạt được các mục tiêu môi trường
6.2.2
Hỗ trợ
7
4.4
Thực hiện và điều hành
Nguồn lực
7.1
4.4.1
Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
Năng lực
7.2
4.4.2
Năng lực, đào tạo và nhận thức
Nhận thức
7.3
Trao đổi thông tin
7.4
4.4.3
Trao đổi thông tin
Khái quát
7.4.1
Trao đổi thông tin nội bộ
7.4.2
Trao đổi thông tin bên ngoài
7.4.3
Thông tin dạng văn bản
7.5
4.4.4
Tài liệu
Khái quát
7.5.1
Thiết lập và cập nhật
7.5.2
4.4.5
Kiểm soát tài liệu
4.5.4
Kiểm soát hồ sơ
Kiểm soát thông tin dạng văn bản
7.5.3
4.4.5
Kiểm soát tài liệu
4.5.4
Kiểm soát hồ sơ
Điều hành
8
4.4
Thực hiện và điều hành
Hoạch định và kiểm soát điều hành
8.1
4.4.6
Kiểm soát điều hành
Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
8.2
4.4.7
Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
Đánh giá hiệu quả
9
4.5
Kiểm tra
Giám sát, đo lường, nghiên cứu và đánh giá
9.1
4.5.1
Giám sát và đo lường
Khái quát
9.1.1
Đánh giá sự tuân thủ
9.1.2
4.5.2
Đánh giá sự tuân thủ
Đánh giá nội bộ
9.2
4.5.5
Đánh giá nội bộ
Khái quát
9.2.1
Chương trình đánh giá nội bộ
9.2.2
Xem xét của lãnh đạo
9.3
4.6
Xem xét của lãnh đạo
Cải tiến
10
--
--
Khái quát
10.1
--
--
Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.2
4.5.3
Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
Cải tiến liên tục
10.3
--
--
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng