English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Các luật định về môi trường

Stt

Tên tiêu chuẩn, luật định và yêu cầu khác

Đơn vị ban hành

Số

Tải về

 

1.

Luật bảo vệ môi trường

Chính phủ

52/2005/QH11

Tải tài liệu

2.

Quy định chi tiết & hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường

Chính phủ

NĐ 80/2006/NĐ-CP

Tải tài liệu

3.

Sữa đổi bổ sung một số điều NĐ 80/2006/NĐ-CP

Chính phủ

NĐ 21/2008/NĐ-CP

Tải tài liệu

4.

Quy định xử phạt vi phạm hành chánh về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chính phủ

NĐ 117 /2009

Tải tài liệu

5.

Hướng dẫn đánh giá tác động v cam kết bảo vệ môi trường

BTNMT

TT 05 -2008

Tải tài liệu

6.

QCVN (Nước ngầm)

BTNMT

09:2008/BTNMT

Tải tài liệu

7.

Quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước , xả nước thải vào nguồn nước

Chính phủ

NĐ 149/2004/NĐ-CP

Tải tài liệu

8.

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Chính phủ

NĐ 67/2003/NĐ-CP

Tải tài liệu

9.  

Quy định sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 67/2003/NĐ-CP

Chính phủ

NĐ 04/2007/NĐ-CP

Tải tài liệu

10.  

Nước thải công nghiệp

 

BTNMT

QCVN 40: 2011 / BTNMT

Tải tài liệu

11.  

Nước thải sinh hoat

BTNMT

QCVN 14: 2008/ BTNMT

Tải tài liệu

12.  

Khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ

BTNMT

QCVN 19:2009 /BTNM

Tải tài liệu

13.  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khơng khí xung quanh

BTNMT

QCVN 05:2009/BTNMT

Tải tài liệu

14.  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong khơng khí xung quanh

BTNMT

QCVN 06:2009/BTNMT

Tải tài liệu

15.  

QĐ 3733-2002 BỘ Y TẾ (Môi trường lao động)

BYT

QĐ 3733-2002/QĐ-BYT

Tải tài liệu

16.  

Quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn

BTNMT

QCVN 26:2010/BTNMT

Tải tài liệu

17.  

Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung

BTNMT

QCVN 27:2010/BTNMT

Tải tài liệu

18.  

Quy định về quản lý chất thải rắn

Chính phủ

NĐ 59/2007NĐ-CP

Tải tài liệu

19.  

Quy định về quản lý chất thải nguy hại

BTNMT

TT 12/2011/TT- BTNMT

Tải tài liệu

20.  

TCVN 6705-2000 Chất thải rắn không nguy hại và phân loại

BTNMT

TCVN 6705-2000

Tải tài liệu

21.  

Ngưỡng chất thải nguy hại

BTNMT

QCVN 07: 2009

Tải tài liệu

22.  

QCVN 03-2008/BTNMT về việc giới hạn cho phép kim loại nặng trong đất

BTNMT

QCVN 03-2008/BTNMT

Tải tài liệu

23.  

Luật hóa chất

Chính phủ

06/2007/ QH 12

Tải tài liệu

24.  

An toàn hóa chất

BCN

NĐ 68/2005/BCN

Tải tài liệu 

25.  

Luật PCCC

Chính phủ

27/2001/QH10

Tải tài liệu

26.  

TCVN 5760-1993 Hệ thống chữa cháy – yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

 

TCVN 5760-1993

Tải tài liệu

27.  

Tiêu chuẩn ngành TCN 48:1996 phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. Những quy định chung

 

TCVN 48:1996

Tải tài liệu

28.  

Thông tư về kiểm định thiết bị an toàn

 

Số: 04:2008/TT-BLĐTBXH

Tải tài liệu

29.

An toàn cháy cho nhà và công trình

BXD

QCVN 06:2010/BXD

Tải tài liệu

30.

Lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình xây dựng  

TCXDVN 46:2007

Tải tài liệu

31.

Khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ

BTNMT

QCVN 20:2009/BTNMT

 Tải tài liệu

32.

Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị bố trí  

TCVN 3890:2009

 Tải tài liệu

33.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy

Chính phủ

35/2003/NĐ-CP

 Tải tài liệu

34.

Hương dẫn thi hành nghị định 35/2003/NĐ-CP

Bộ CA

/2004/TT-BCA

 Tải tài liệu

35.

Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sơ gây ô nhiễm môi trường

BTNMT

04/2012/TT-BTNMT

 Tải tài liệu

36.

Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Chính phủ

29/2011/NĐ-CP

 Tải tài liệu

 

Please consider the environment before printing this page P

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng